Godišnji javni poziv za 2015. godinu.

ZAKLADA ZA POMOĆ DJECI VITA
Franjevački trg 7
42000 Varaždin
Upravitelj

KLASA. 007-01/14-01/19
URBROJ: 2186/1-01/1-14-3
Varaždin, 9. listopada 2015.

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, upravitelj Zaklade objavljuje

 

GODIŠNJI JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz sredstava
Zaklade za pomoć djeci VITA
za 2015. godinu.

 

Javni poziv objavljuje se za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih igrališta.

Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete:

  • da je pravna osoba pripremila teren igrališta,
  • da je pravna osoba vlasnik ili nositelj prava korištenja na zemljištu na kojem se igralište oprema na rok od najmanje 10 godina
  • da se radi o igralištu za neograničen krug djece bez posebnog članstva.

Novčana potpora za ovu namjenu može se ostvariti jednokratno i to u najvećem iznosu do 15.000,00 kuna, za najviše tri igrala, a realizirat će se transferom odobrenih sredstava podnositeljima zahtjeva koji zadovoljavaju sve propisane uvjete po dostavi predračuna izabranog dobavljača i ovjerene narudžbenice za kupnju odabranih igrala, iz kojih su vidljive pojedinačne i zbirne neto i bruto cijene igrala.

Kao dokaze o ispunjavanju uvjeta podnositelji zahtjeva prilaže:

  • dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta na kojem se igralište uređuje
  • foto i druga dokumentacija o uređenju terena,
  • detaljan opis namjeravanog opremanja, namjena i krug potencijalnih korisnika.

Zahtjeve za dodjelu potpora, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta zainteresirani korisnici podnose na adresu:

Zaklada za pomoć djeci VITA,
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
s naznakom „JAVNI POZIV“.

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ i na internetskim stranicama Varaždinske županije i Zaklade za pomoć djeci VITA, a zaključno do 26. listopada 2015. godine.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni nakon što Upravni odbor Zaklade utvrdi  redoslijed prioriteta.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 042/390 557.

 

Upravitelj Zaklade
Predrag Štromar