Godišnji javni poziv

ZAKLADA ZA POMOĆ DJECI VITA
Franjevački trg 7
42000 Varaždin
Upravitelj

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, upravitelj Zaklade objavljuje

GODIŠNJI JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz sredstava
Zaklade za pomoć djeci VITA
za 2013. godinu.

Javni poziv objavljuje se za dodjelu sredstava potpore za slijedeće namjene:
I. unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske  županije,
II. opremanje dječjih igrališta.

I. Za  dodjelu sredstava potpore za unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske županije zahtjeve mogu podnijeti udruge i druge pravne osobe za realizaciju konkretnog programa uz uvjet: – da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, – da svojom aktivnošću povećavaju svrsishodnost utroška dodijeljenih sredstava, – da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja Županije.

Za ovu namjenu podnositelj zahtjeva može ostvariti novčanu potporu u iznosu do 3.000,00 kuna godišnje za pojedini program.

Kao dokaze o ispunjavanju uvjeta podnositelj zahtjeva prilaže:
– presliku dijela statuta ili drugog akta kojim je definirana djelatnost, odnosno djelokrug rada pravne osobe
– podnositelja zahtjeva,
– detaljan opis programa odnosno aktivnosti za koje se potpora traži, te broj potencijalnih korisnika,
– presliku izvoda iz programa rada kojim je predviđena aktivnost za koju se potpora traži,
– izvod iz financijskog plana pravne osobe kojim su predviđena sredstva za realizaciju kandidirane aktivnosti,
– opis i dokaz o dosada realiziranim istim ili sličnim programima odnosno aktivnostima.

 II.  Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete:
– da je pravna osoba pripremila teren igrališta,
– da je pravna osoba vlasnik ili nositelj prava korištenja na zemljištu na kojem se igralište oprema na rok od najmanje 10 godina
– da se radi o igralištu za neograničen krug djece bez posebnog članstva.

Novčana potpora za ovu namjenu može se ostvariti jednokratno kroz kupnju najviše tri igrala do vrijednosti od 12.000,00 kuna ukupno.

Kao dokaze o ispunjavanju uvjeta podnositelji zahtjeva prilaže:
– dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta na kojem se igralište uređuje
– foto i druga dokumentacija o uređenju terena,
– detaljan opis namjeravanog opremanja, namjena i krug potencijalnih korisnika.

Zahtjeve za dodjelu potpora, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta zainteresirani korisnici podnose na adresu:

Zaklada za pomoć djeci VITA Varaždin,
Franjevački trg 7
s naznakom „JAVNI POZIV“.

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u tisku zaključno do 29. travnja 2013. godine.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni nakon što Upravni odbor Zaklade utvrdi  redoslijed prioriteta.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 042/390 557.

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Zahtjevi za pomoć djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja, sukladno članku Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA primaju se i razmatraju tijekom cijele godine, bez posebnog javnog poziva.

Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih bolesti mogu ostvariti potporu Zaklade za sufinanciranje nabavke lijekova, dijela troškova dugotrajnog bolničkog liječenja, pregleda,  medicinskih zahvata,  putnih troškova i troškova boravka izvan mjesta stanovanja samog djeteta ili pratitelja,  uz slijedeće uvjete:
– da je prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji takovo liječenje nužno
– da se sufinanciranje takove potrebe ne može ili  se može samo djelomično ostvariti preko HZZO-a, odnosno da  bi čekanje na ostvarenje prava  preko HZZO-a dovelo u opasnost život djeteta
– da se radi o maloljetnoj osobi kojoj je neophodna tuđa pomoć ili njega.

Za namjene iz ovog članka mogu se ostvariti  novčane potpore do 3.000,00 kuna  za pojedinu vrstu pomoći, jednom godišnje.

Upravitelj zaklade
Predrag Štromar