Objavljen Javni poziv Zaklade za pomoć djeci VITA

U „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, na internetskim stranicama Varaždinske županije i Zaklade za pomoć djeci VITA objavljen je Javni poziv za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih igrališta.

Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete da je pravna osoba pripremila teren igrališta, da je pravna osoba vlasnik ili nositelj prava korištenja na zemljištu na kojem se igralište oprema na rok od najmanje 10 godina te da se radi o igralištu za neograničen krug djece bez posebnog članstva.

Novčana potpora za ovu namjenu može se ostvariti jednokratno i to u najvećem iznosu do 15.000,00 kuna, za najviše tri igrala, a realizirat će se transferom odobrenih sredstava podnositeljima zahtjeva koji zadovoljavaju sve propisane uvjete po dostavi predračuna izabranog dobavljača i ovjerene narudžbenice za kupnju odabranih igrala, iz kojih su vidljive pojedinačne i zbirne neto i bruto cijene igrala.

Kao dokaze o ispunjavanju uvjeta podnositelji zahtjeva prilaže dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta na kojem se igralište uređuje, foto i drugu dokumentaciju o uređenju terena te detaljan opis namjeravanog opremanja, namjena i kruga potencijalnih korisnika.

Zahtjeve za dodjelu potpora, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta zainteresirani korisnici podnose na adresu: Zaklada za pomoć djeci VITA, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin s naznakom „JAVNI POZIV“.

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ i na internetskim stranicama Varaždinske županije i Zaklade za pomoć djeci VITA, a zaključno do 26. listopada 2015. godine.

10.10.2015.